โปรดทราบ

*** ชำระหนี้งวดแรกในเดือนที่รับเงินกู้ สมาชิกต้องกันยอดเงิน หรือนำเงินเข้าบัญชีให้หักชำระหนี้ ได้ทันภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือน

*** สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด มิได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น*** ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 64(2)

*** สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงินสหกรณ์ฯ โดยใช้หุ้นค้ำประกัน โปรดเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงิน ดังนี้

  • (สำเนา)บัตรประชาชน
  • (สำเนา)ทะเบียนบ้าน
  • (สำเนา)ใบแจ้งยอดเงินเดือนจากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

สามารถติดต่อใช้บริการกู้เงินได้ทุกวันทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สำนักงาน อาคารจามจุรี 9 เวลา 08.30-15.30 น. (ยื่นกู้ด้วยตนเองเท่านั้น)

*** ทำไมจึงไม่ควรผิดนัดชำระหนี้??? เพราะตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) ในปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

*** แจ้งย้ายสังกัดกับสหกรณ์ฯ เพื่อไม่ให้ขาดสมาชิกภาพ สมาชิกที่ลาออกจากงานสังกัดเดิม แล้วย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานใหม่ในสังกัดจุฬาฯ โดยมีระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่เกิน 1 วันทำการ ให้สมาชิกทำบันทึกข้อความแจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก่อนวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานของสังกัดเดิม โดยแนบใบลาออกจากสังกัดเดิม และหลักฐาน เช่น สัญญาจ้าง คำสั่งจ้างจากสังกัดใหม่มาประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อคงสมาชิกภาพ

*** การแก้ไขประวัติส่วนตัว การเปลี่ยนคำนำหน้า ยศ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ย้ายสังกัด ย้ายที่อยู่ ฯลฯ สามารถแก้ไขได้โดยการทำบันทึก(ตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์) พร้อมแนบหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ส่งได้ที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ทุกสาขา ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลง*** โปรดทราบ…สมาชิกสามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ ได้รวดเร็วขึ้นเพียงโทรหมายเลข 0-2218-0555 แล้วฝากข้อความเสียงไว้ในระบบตอบรับอัตโนมัติ โดย…วันทำการ กด 9 หลังข้อความตอบรับ…วันหยุด กด 2 หลังข้อความตอบรับ …และยืนยันการส่งข้อความ เท่านี้!!! สหกรณ์ฯจะดำเนินการตามความประสงค์ หรือติดต่อกลับสมาชิกตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*