เงินฝากออมทรัพย์ คือเงินฝากประเภทที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากหรือถอนเมื่อไรก็ได้ในวัน  และเวลาทำการ มีลักษณะคล้ายเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์แต่มีดอกเบี้ยให้และใช้ใบถอนเงินแทนเช็คธนาคาร จึงไม่มีสมุดคู่ฝาก

การฝากเงินฝากออมทรัพย์  ทำได้ 5 วิธี คือ

วิธีที่ 1   การฝากด้วยเงินสด

วิธีที่ 2   การฝากด้วยเช็คธนาคาร

วิธีที่ 3   การฝากด้วยใบถอนเงินฝากออมทรัพย์

วิธีที่ 4   การฝากโดยเขียน “บันทึกข้อตกลงหักเงินเดือน บำนาญ ค่าจ้างประจำ ณ ที่จ่าย นำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์”

วิธีที่ 5   การฝากด้วยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร ทำการได้เฉพาะ 7 ธนาคารที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เปิดบัญชีไว้ ดังนี้

 

เงินฝากประจำ คือ เงินฝากที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน หากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้ดอกเบี้ยหรือได้รับดอกเบี้ยลดลง  โดยเงินฝากในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากประจำให้กรอกแบบพิมพ์การเปิด บัญชี และบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ(สีเหลือง)ให้ครบถ้วนถูกต้อง ขอรับแบบพิมพ์ได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกสาขาการขอเปิดบัญชี

ติดต่อ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สำนักงานอาคารจามจุรี 9 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

การฝากเงินฝากประจำในแต่ละครั้ง ผู้ฝากจะต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ก่อนแล้วจึงกรอกใบแจ้งความจำนงเพื่อนำฝากประจำ เจ้าหน้าที่จะโอนเงินฝาก เข้าบัญชีฝากประจำของสมาชิกโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก และมอบสำเนาใบแจ้งความจำนงให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน สมาชิกนำสำเนาดังกล่าวมารับใบรับเงินฝากประจำภายใน 5 วันนับจากวัน เริ่มฝาก