วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก ดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ในทางมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
 • รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ
 • จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร
 • ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือตนเองในหมู่สมาชิก
 • จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 • ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 • ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกมีที่ดินหรือบ้านเรือนเป็นของตนเอง
 • ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด และสหกรณ์อื่นๆเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 • กระทำการต่างๆตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง ก่อสร้าง ซื้อ แลกเปลี่ยนโอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่าซื้อให้เช่าซื้อจำนอง หรือ รับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน

หลักการการดำเนินงานตลอดจนการบริหารและการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานสำคัญดังต่อไปนี้

 • หลักเสรีภาพ
 • หลักประชาธิปไตย
 • หลักยุติธรรม
 • หลักเศรษฐกิจ
 • หลักพัฒนาสังคม
 • หลักความมั่นคง