ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจำนวนหนึ่งเพื่อให้ข้าราชการได้กู้ยืมเป็นการส่งเสริมสวัสดิการ แต่เงินจำนวนนี้มีเพียง ประมาณสองหมื่นบาท และให้กู้ได้เฉพาะข้าราชการผู้น้อยโดยเฉพาะทางฝ่ายธุรการเท่านั้นและจะถึงกำหนดส่งคืนเงินจำนวนในปลายปี 2503 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์ศุภชัย วาณิชวัฒนา อดีตเลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์ จึงสนับสนุนให้ดำเนินการการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิสำหรับคนมีเงินเดือนขึ้นโดยมีความุ่งหมาย เพื่อประกอบธุรกิจในทางส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนักโดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่า และเพื่อการอันจำเป็นหรือมีีประโยชน์ตลอดจนการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีส่งเงินสะสมรายเดือน โดยมีเกณฑ์กำหนดตามส่วนแห่งรายได้อันเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของข้าราชการให้ได้ผลดี และกว้างขวางมั่นคงกว่าเดิมซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์นี้มิได้มุ่ง เฉพาะจัดให้กู้ยืมเพียงอย่างเดียวแต่ มุ่งส่งเสริมให้้้สมาชิกสามารถสงวนส่วนหนึ่งของรายได้ของตนไว้ในทางอันปลอดภัย และได้รับประโยชน์ตามสมควรเป็นสำคัญ
ทั้งยังส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตนเองในหมู่สมาชิกด้วยโดยใช้ชื่อเมื่อ แรกตั้งว่า.

” สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำกัดสินใช้ “

มีสมาชิกเมื่อยื่นขอจดทะเบียนจำนวน 129 คน ได้รับอนุมัติให้ิ้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2504ได้เลขจด ทะเบียน สหกรณ์ที่ 59/10988

 

 

history

 

 

สหกรณ์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดสินใช้ ได้เริ่มต้นดำเนินกิจการตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม 2504 เป็นต้นมา คณะกรรมการดำเนินการชุดแรกมี จำนวน 11 คนในสิ้นปีแรก มีสมาชิกเพียง 340 คน มีทุนเรือนหุ้น 117,390.00 บาท มีเงินรับฝาก 507,062.06 บาทมีเงินให้สมาชิกกู้ 643,605.00 บาท มีกำไรสุทธิ 20,839.30 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด” และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น..

” สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ”

ซึ่งการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้เติบโตเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ
จนถึงปัจจุบัน และได้รับราง วัลต่างๆ ดังนี้

 

 

ปี พ.ศ. 2520 รางวัลโล่พระราชทาน สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2542 รางวัลโล่พระราชทาน สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2545 สหกรณ์ที่มีการบริหารระบบการจัดทำบัญชีดีเด่น สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับ ในขบวนการสหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548 สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในด้านการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ กันในระดับดีเด่น
ปี พ.ศ. 2549 โล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ที่มีผลงาน ดีเด่นระดับภาค ภาคกลาง ประเภทออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2555 รางวัลโล่พระราชทาน สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 3

 

 

pic5 pic4