สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

วิสัยทัศน์

“เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนา บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก อย่างยั่งยืน และเอื้ออาทรต่อสังคม”

พันธกิจ

  • ส่งเสริมการออมของสมาชิก
  • พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการให้บริหารสมาชิก
  • พัฒนาการลงทุนทางการเงิน
  • ให้บริการลงทุนทางการเงิน
  • ให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
  • ให้สินเชื่อสมาชิก
  • เอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม