ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินจากกระทรวงการคลังจำนวนหนึ่งเพื่อให้ข้าราชการได้กู้ยืม  เป็นการส่งเสริมสวัสดิการ แต่เงินจำนวนนี้มีเพียงประมาณสองหมื่นบาท และให้กู้ได้เฉพาะข้าราชการผู้น้อยโดยเฉพาะทางฝ่ายธุรการเท่านั้น  และจะถึงกำหนดส่งคืนเงินจำนวนในปลายปี 2503 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์ศุภชัย วาณิชวัฒนา เลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์  จึงสนับสนุนให้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนขึ้น โดยมีความุ่งหมาย เพื่อประกอบธุรกิจในทางส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกพ้นจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนัก โดยจัดให้มีเงินกู้เพื่อชำระหนี้เก่า และเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกด้วยวิธีส่งเงินสะสมรายเดือน โดยมีเกณฑ์กำหนด   ตามส่วนแห่งรายได้อันเป็นการส่งเสริมสวัสดิการของข้าราชการให้ได้ผลดี และกว้างขวางมั่นคงกว่าเดิม ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์  นี้มิได้มุ่งเฉพาะจัดให้กู้ยืมเพียงอย่างเดียวแต่ มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกสามารถสงวนส่วนหนึ่งของรายได้ของตนไว้ในทางอันปลอดภัย และได้รับประโยชน์ตามสมควรเป็นสำคัญ  ทั้งยังส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตนเองในหมู่สมาชิกด้วยโดยใช้ชื่อเมื่อ แรกตั้งว่า.

“สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดสินใช้”

มีสมาชิกเมื่อยื่นขอจดทะเบียนจำนวน 129 คน ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2504 ได้เลขจดทะเบียนสหกรณ์ที่ 50/10988

 

 

 

สหกรณ์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัดสินใช้ ได้เริ่มต้นดำเนินกิจการตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม 2504 เป็นต้นมา คณะกรรมการดำเนินการชุดแรกมี จำนวน 11 คนในสิ้นปีแรก มีสมาชิกเพียง 340 คน มีทุนเรือนหุ้น 117,390.00 บาท มีเงินรับฝาก 507,062.06 บาทมีเงินให้สมาชิกกู้ 643,605.00 บาท มีกำไรสุทธิ 20,839.30 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2512 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด” และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น..

” สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ”

ซึ่งการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ได้เติบโตเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ
จนถึงปัจจุบัน และได้รับราง วัลต่างๆ ดังนี้

 

 

ปี พ.ศ. รางวัล
ปี พ.ศ. 2520 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2542 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2545 สหกรณ์ที่มีการบริหารระบบการจัดทำบัญชีดีเด่น  สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในขบวนการ สหกรณ์
ปี พ.ศ. 2548 สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานเด่นเป็นที่ประจักษ์  ในด้านการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระดับดีเด่น
ปี พ.ศ. 2549 โล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ที่มีผลงาน  ดีเด่นระดับภาค ภาคกลาง ประเภทออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2553 สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ภาคกลาง ประเภทออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2555 สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ภาคกลาง ประเภทออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2555 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ คร้งที่ 3