ระเบียบและข้อบังคับ

 

 

พระราชบัญญัติ

 

 

ข้อบังคับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบของสหกรณ์

 

 

ระเบียบเกี่ยวกับเงินฝาก

 

 

ระเบียบเกี่ยวกับเงินกู้

 

 

ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ

 

 

 • ระเบียบ ว่าด้วย ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2536
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการการสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2546
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท พ.ศ.2551
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม พ.ศ.2556
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการประกอบพิธีฮัจญ์ พ.ศ.2551
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ.2554
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ.2554
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ.2546
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 • ระเบียบ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2553
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2548
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2555
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ.2554
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ และสูญเสียสายตา พ.ศ.2553
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ พ.ศ.2554
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา พ.ศ.2554
 • ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2556
 •  

   

  ระเบียบ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

   

   

  ประกาศ

   

   

  Update : 20/12/2559