Contact Us / ติดต่อสหกรณ์

 

 

 

 

Google map : สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สาขา 7 แห่งดังนี้

 

 

 

สาขาอาคารจุลจักรพงษ์ (สาขาที่ 1)
ตั้งอยู่ในบริเวณสโมสรอาจารย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาคารจุลจักรพงษ์

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45-15.15 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

โทร.0-2218-7037

 

 

 

 

สาขาคณะเภสัชศาสตร์ (สาขาที่ 2)
ตั้งอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45-15.15 น. (พักเที่ยง 12.30-13.30 น.)

โทร.02-218-8430

 

 

 

 

สาขาคณะแพทยศาสตร์ (สาขาที่ 3)
ตั้งอยู่ที่อาคารแพทย์พัตน์
คณะแพทยศาสตร์

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45-15.15 น. (พักเที่ยง 12.30-13.30 น.)

โทร.0-2256-4488

 

 

 

 

สาขาอาคารบรมราชกุมารี (สาขาที่ 4)
ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นลอย อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45-15.15 น. (พักเที่ยง 12.30-13.30 น.)

โทร.0-2218-4913

 

 

 

 

สาขาคณะครุศาสตร์ (สาขาที่ 5)
ตั้งอยู่ที่ อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง
(อาคาร 3) คณะครุศาสตร์

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45-15.15 น. (ไม่มีพักเที่ยง)

โทร.02-218-2520

 

 

 

 

สาขาสหเวชศาสตร์ (สาขาที่ 6)
ตั้งอยู่ที่ อาคารจฬาพัฒน์ 1
คณะสหเวชศาสตร์

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45-15.15 น. (พักเที่ยง 12.30-13.30 น.)

โทร.02-218-1039

 

 

 

 

สาขาทันตแพทยศาสตร์ (สาขาที่ 7)
ตั้งอยู่ที่ อาคารวาทวิทยาวัฑฒน์
คณะทันตแทพยศาสตร์

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.45-15.15 น. (พักเที่ยง 12.30-13.30 น.)

โทร.02-218-8826

 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประธานกรรมการ 1901
2 รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองประธานกรรมการ 1902
3 รศ.ศุภฤกษ์ มั่นใจตน รองประธานกรรมการ 1903
4 นายอุดม โชคศิริ เหรัญญิก 1905
5 นายณรงค์ เพชรสุก เลขานุการ 1906

 

ผู้จัดการ,รองผู้จัดการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 เฉลิมพร เศรษฐี ผู้จัดการ 1001
2 ขวัญจิต ดารารัตน์ทวี รองผู้จัดการ 1003
3 ประไพพร อำพนธ์ รองผู้จัดการ 1002

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 สมชาย บังเกิด  หัวหน้าฝ่าย 2001
2 พิเชษฐ ไตรบุตรี เจ้าหน้าที่ 2002
3 นพรัตน์ ศิริ เจ้าหน้าที่ 2003

 

ฝ่ายเงินกู้

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 เยาวดี ชื่นแฉ่ง หัวหน้าฝ่าย 1401
2 ปาริชาต เทพหยด  เจ้าหน้าที่ 1403
3 จิตรนันท์ วรภัทรวิศิษฐ์ เจ้าหน้าที่ 1808
4 สุขฤทัย วิทยากุลชัย เจ้าหน้าที่ 1810
5 ขวัญใจ ศิริ เจ้าหน้าที่ 1809
6 ชุติมา ปิดตาฝ้าย เจ้าหน้าที่ 1811
7 วิไลลักษณ์ จารีวงศ์ไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ 1807
8 วารุณี ตั้งประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ 1806

 

ฝ่ายนิติการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 จารุภูมิ สุจริตกุล หัวหน้าฝ่าย 2101
2 พัชราภรณ์ ใจตั้ง เจ้าหน้าที่ 2102

 

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 อมรรัตน์ สันต์ธนะวาณิช หัวหน้าฝ่าย 1301
2 ผดุงไชย พิทักษ์ไพโรจน์กุล เจ้าหน้าที่ 1812
3 ฐิติรัตน์ พงศ์สุภาคุณิตา เจ้าหน้าที่ 1813

 

ฝ่ายบัญชี

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นิตยา แก้วหนองโพธิ์ หัวหน้าฝ่าย 1601
2 ชนิษฐา อิศรี เจ้าหน้าที่ 1602

 

ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 รจนา ชัดประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายฯ 1701
2 สาคร สง่าพล เจ้าหน้าที่ 1703
3 เนตรนภา ทองเจียว เจ้าหน้าที่ 1702
4 วราภรณ์ ลิ่วลักษณ์ เจ้าหน้าที่ 1702

 

ฝ่ายเงินฝาก

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ขจิตพรรณ แพ่งนคร หัวหน้าฝ่าย 1502
2 จินตนา คงวิชัย เจ้าหน้าที่ -
3 จตุพร ลิมปิวรรณ เจ้าหน้าที่ -
4 ณัฐฐิตา วิรเกียรติ เจ้าหน้าที่ -
5 นิภาพร พุ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่ -
6 กาญจนา จารุเรืองไพศาล เจ้าหน้าที่ -
7 พรทิพย์ ทันการ เจ้าหน้าที่ -
8 จันจิรา พันธุ์ศรี เจ้าหน้าที่ -
9 ธนัญชกร พรมเหง้า เจ้าหน้าที่ -
10 ณัฐรดา แสงอรุณ เจ้าหน้าที่ -
11 ศศิวิมล คณนาวุฒิ เจ้าหน้าที่ -
12 อรนุช เทพหยด เจ้าหน้าที่ -
13 บารมี จิตต์เนื่อง เจ้าหน้าที่ -
14 สุขรัณญา โต๊ะทองแดง เจ้าหน้าที่ -
15 ณัฐพร มั่งผล เจ้าหน้าที่ -

ฝ่ายการเงิน

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ประไพพร อำพนธ์ หัวหน้าฝ่าย 1501
2 อรุณี ศรีอุดม เจ้าหน้าที่ 1503

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ธารินี ทองสงฆ์ หัวหน้าฝ่าย 1101
2 ฉัตรชุลี ชาติปัญญาวุฒิ เจ้าหน้าที่ 1103 หรือ 1800
3 ธนากร ช่วยวงศ์ เจ้าหน้าที่ 1102 หรือ 1800
4 เรืองศักดิ์ สิทธิสังข์ เจ้าหน้าที่ 1103 หรือ 1800

 

ฝ่ายธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 จิดาภา เปล่งปลั่ง หัวหน้าฝ่าย 1201
2 บังอร ตุลย์วัฒนางกูร เจ้าหน้าที่ 1203
3 กนกกุล สุพจน์ เจ้าหน้าที่ 1205
4 ปวีณา ทองดีแท้ เจ้าหน้าที่ 1204

 

ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ขวัญจิต ดารารัตน์ทวี รักษาการหัวหน้าฝ่าย 2301
2 ทัศนวรรณ พารา เจ้าหน้าที่ 2302
3 ธีทัต อัชฌารักษ์ เจ้าหน้าที่ 2302

 

ฝ่ายอาคารสถานที่ยานพาหนะ

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
no ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 ธัญรัศม์ คงลี  หัวหน้าฝ่าย  2201
2   ไพรัช ชุ่มเพ็งพัน เจ้าหน้าที่ 2202
3 ศิริ ดัชนีย์   เจ้าหน้าที่   -
4 วิเชียร ภูมิจันทร์   เจ้าหน้าที่   -
5 สมบัติ จันทร์สุเทพ   เจ้าหน้าที่ -
6 พิมพ์พิมาศ สายสนิธ   เจ้าหน้าที่ 2202

เคาน์เตอร์บริการ

 

 

เบอร์โทรศัพท์ 0-2218-0555
เบอร์โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ โทร. 1800
บริการเงินฝาก โทร. 1802-1805
บริการเงินกู้ โทร. 1806-1811
บริการด้านสมาชิก-สวัสดิการ โทร. 1812-1813

 

 

Contact Us

 

 

Name (*)

E-mail (*)

Phone

Subject

Your message

Input Text below

captcha

 

 

 

บริการสหกรณ์