ฝากเงินผ่านธนาคาร

การให้บริการผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ATM

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯสามารถใช้บริการฝาก-ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา โดยมีขั้นตอนดังน

1. ขั้นตอนการถอนเงินฝากบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯผ่าน Krungsri ATM kusri02

2.ขั้นตอนสอบถามยอดเงินฝากบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผ่าน Krungsri ATM

kusri02

krungsriATM

3.ขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
ผ่าน Krungsri ATM

kusri03

4. ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผ่าน Krungsri Phone 1572

kusri05

5.ขั้นตอนการฝากเงิน และถอนเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯผ่าน Krungsri Phone 1572

kusri06

บริการสหกรณ์ออนไลน์ ผ่านทาง Internet

a. วิธีการสมัคร Krungsri Online

เข้าไปที่ http://www.krungsrionline.com เลือก “สมัครใช้บริการ”/เลือก
“ผู้ถือบัตร ATM” ระบุเลขที่หน้าบัตร Krungsri ATM/Visa Electron และ
รหัส ATM 4 หลัก หลังจากนั้นกำหนด User ID และ Password ที่ต้องการ
เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้บริการได้ทันที

b. ขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ผ่าน Krungsri Online

 1. ระบุ “รหัสประจำตัว” (User ID) และ “รหัสผ่าน”Password)เพื่อเข้าสู่ระบบ

 2. เลือกเมนู “สหกรณ์ออมทรัพย์”

 3. เลือกเมนู “ถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์”

 4. หน้าจอจะแสดง “ยอกเงินฝาก” และ “ยอดเงินฝากที่ถอนได้” จากนั้นทำตาม

  ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และคลิก   “ยืนยัน”   สามารถพิมพ์ผล

  การทำรายการเพื่อเป็นหลักฐานหากต้องการ

c. ขั้นตอนการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่าน Krungsri Online

      ระบุ “รหัสประจำตัว” (User ID) และ “รหัสผ่าน”Password)เพื่อเข้าสู่ระบบ

 1. เลือกเมนู “สหกรณ์ออมทรัพย์”

 2. เลือกเมนู “ฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์”

 3. เลือก “สหกรณ์” ที่ต้องการฝากพร้อมทั้งระบุหมายเลขสมาชิกและจำนวนเงิน

 4. จากนั้นทำตามขั้นตอนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และคลิก “ยืนยัน”สามารถ

  พิมพ์ผล การทำรายการเพื่อเป็นหลักฐานหากต้องการ