[ 24 มิถุนายน 2558] ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ