(14 กันยายน 2560) พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี และโล่เรียนดีให้กับบุตรสมาชิก ปี 2560 ภาพเต็มตัว

Date: 27/09/2017 Category: