(5-7 ธันวาคม 2558) พีธีมอบอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลานคำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่