(3 กันยายน 2558) โครงการ “เด็กดีมีเงินออม” ณ วัดดวงแข กรุงเทพฯ