(26 กุมภาพันธ์ 2558) วางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย