[23มกราคม2558] การประชุมสมาชิกแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์