บริการสหกรณ์ออนไลน์ ผ่านทาง Internet

a. วิธีการสมัคร Krungsri Online

เข้าไปที่ http://www.krungsrionline.com เลือก “สมัครใช้บริการ”/เลือก
“ผู้ถือบัตร ATM” ระบุเลขที่หน้าบัตร Krungsri ATM/Visa Electron และ
รหัส ATM 4 หลัก หลังจากนั้นกำหนด User ID และ Password ที่ต้องการ
เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้บริการได้ทันที

b. ขั้นตอนการฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ผ่าน Krungsri Online

      ระบุ “รหัสประจำตัว” (User ID) และ “รหัสผ่าน”Password)เพื่อเข้าสู่ระบบ

 1. เลือกเมนู “สหกรณ์ออมทรัพย์”

 2. เลือกเมนู “ฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์”

 3. เลือก “สหกรณ์” ที่ต้องการฝากพร้อมทั้งระบุหมายเลขสมาชิกและจำนวนเงิน

 4. จากนั้นทำตามขั้นตอนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และคลิก “ยืนยัน”สามารถ

  พิมพ์ผล การทำรายการเพื่อเป็นหลักฐานหากต้องการ

c. ขั้นตอนการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่าน Krungsri Online

 1. ระบุ “รหัสประจำตัว” (User ID) และ “รหัสผ่าน”Password)เพื่อเข้าสู่ระบบ

 2. เลือกเมนู “สหกรณ์ออมทรัพย์”

 3. เลือกเมนู “ถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์”

 4. หน้าจอจะแสดง “ยอกเงินฝาก” และ “ยอดเงินฝากที่ถอนได้” จากนั้นทำตาม

  ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และคลิก   “ยืนยัน”   สามารถพิมพ์ผล

  การทำรายการเพื่อเป็นหลักฐานหากต้องการ