เงินกู้สามัญ

 

1.  วงเงินกู้ – วงเงินกู้ไม่เกิน 700,000 บาท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

2.  คุณสมบัติผู้กู้

2.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์  

2.2  มีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 3.  หลักเกณฑ์การกู้

3.1  ยื่นกู้ด้วยตนเอง  ในวันและเวลาทำการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 15.30 น.  ณ สำนักงาน อาคารจามจุรี 9

3.2  สมาชิกจะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 10%

3.3  พนักงานมหาวิทยาลัย และ/หรือพนักงานประจำหน่วยงานที่กู้สามัญจะต้องส่งเงิน ค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 7% ของเงินได้รายเดือน

3.4  วงเงินกู้ของสมาชิกผันแปรตามอายุสมาชิกและ/หรือสถานภาพการเป็นสมาชิก ดังนี้

 Untitled-1

3.5  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย มีสัญญาจ้าง 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิชำระหนี้สูงสุด 108 งวด แต่ไม่เกินวันเกษียณอายุงานของผู้กู้ และ/หรือผู้ค้ำประกัน

3.6  กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีสัญญาจ้างต่ำกว่า 5 ปี งวดชำระหนี้
ต้องไม่เกินระยะเวลาคงเหลือในสัญญาจ้างของผู้กู้ และหรือผู้ค้ำประกัน

3.7  สมาชิกที่ได้รับอนุมัติการกู้สามัญไปแล้ว  มีความประสงค์จะกู้สามัญครั้งต่อไป  จะต้องชำระหนี้เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน  หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 18 ของงวดชำระเงินกู้สามัญเดิม

4.  เอกสารประกอบการขอกู้

4.1  (สำเนา) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้  

4.2  ใบแจ้งยอดเงินเดือนจากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด  ฉบับเดือนล่าสุดก่อนที่จะกู้สามัญ 

4.3  หนังสือสัญญาว่าจ้าง สำหรับบสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานหน่วยงาน

4.4  หนังสือยินยอมคู่สมรส พร้อม (สำเนา) บัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4.5  (สำเนา) บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ค้ำประกันและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง

5.  หลักประกันเงินกู้สามัญ

5.1  หุ้นและหรือเงินฝากของสมาชิกผู้กู้ ใช้ค้ำประกันได้ไม่เกิน  95%

5.2  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถค้ำประกันได้ไม่เกินสิทธิการกู้สามัญแห่งตน

5.3  สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องมีระยะเวลาจ้างเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องมีระยะเวลาคงเหลือในสัญญาจ้างเท่ากับหรือมากกว่าผู้กู้

กรณี ที่ผู้ค้ำประกันพ้นสมาชิกภาพหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างให้ผู้กู้หาผู้ค้ำประกันคนใหม่มาทำสัญญาค้ำประกันภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน หากผู้กู้ไม่สามารถหาผู้ค้ำประกันใหม่มาทดแทนได้ ให้ยื่นกู้ใหม่เท่าหนี้คงเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องคำนึงถึงงวดการชำระหนี้เดิม  

หากผู้กู้ไม่ดำเนินการตามสหกรณ์ฯ จะเรียกหนี้ทั้งหมดคืนทันที มิฉะนั้นจะต้องพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ

5.4  วงเงินกู้ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป ต้องใช้สมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน และต้องมีวงเงินค้ำประกันเพียงพอ

6.  การส่งคืนเงินกู้

6.1  ส่งต้นเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน ยกเว้นงวดสุดท้าย ไม่เกิน 108 งวดเดือน  และดอกเบี้ยต่างหาก

6.2  ส่งคืนเงินกู้สามัญได้ไม่เกินอายุ 60 ปี (ยกเว้น ข้าราชการรับเงินบำนาญ หรือลูกจ้างประจำรับเงินบำเหน็จรายเดือน)

6.3  พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานประจำหน่วยงาน  ระยะเวลาการส่งชำระหนี้ต้องไม่เกินกว่าอายุสัญญาจ้างที่เหลืออยู่

7.    การคิดดอกเบี้ย  ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

8.    การเรียกคืนเงินกู้กรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที

8.1  เมื่อสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ เว้นแต่ถูกย้ายสังกัด และ/หรือเมื่อปรากฏว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น

8.2  เมื่อผู้กู้ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน (สำหรับเงินกู้) ที่บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

8.3  ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึง 2 เดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง