เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  • สมาชิกที่จะกู้เงินฉุกเฉิน ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า  6 เดือน
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000.-บาท
  • ใช้มูลค่าหุ้นค้ำประกันไม่เกินร้อยละ 95
  • สมาชิกสามารถกู้เงินฉุกเฉินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนคงเหลือที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
  • การส่งคืนเงินกู้ สมาชิกสามารถส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดเดียว หรืออาจแบ่งออกเป็น  2 งวดเท่ากัน
  • ขั้นตอนการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

    • สมาชิกแจ้งความจำนงขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยแสดงบัตรประชาชน พร้อมใบแจ้งยอดเงินเดือน ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา