เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ

 

1.  คุณสมบัติผู้กู้

     ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.  การคำนวณวงเงินกู้

     สมาชิกสมทบสามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.-บาท

3.  หลักประกันเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ

     3.1   หุ้นของผู้กู้ใช้ค้ำประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น/หรือ
3.2    เงินฝากประจำของผู้กู้ ใช้ค้ำประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95

4.  การกำหนดจำนวนงวดชำระหนี้

 • กรณีจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 50,000.-บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 2 งวด
 • กรณีจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000.-บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 84 งวด
 • กรณีจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.-บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด
 • กรณีจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000.-บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด

  การส่งคืนเงินกู้มี 2 วิธี
 • ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ย(ยกเว้นงวดแรกซึ่งน้อยกว่างวดต่อไป)
 • ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน(ยกเว้นงวดสุดท้ายซึ่งน้อยกว่างวดก่อนนั้น)               เอกสารประกอบการกู้สมาชิกสมทบ
 • ต้องยื่นคำขอกู้ตามแบบพิมพ์
 • สำเนาบัตรประจำตัว ของผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้