สอ.จุฬาฯ ได้แก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว

 

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 รับทราบผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์