อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
ไม่เสียภาษี
ดอกเบี้ยทบต้น ณ วันจันทร์สุดท้าย
ของเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.
ไม่จำกัดยอด 1.25 1.2539
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 1.50 1.5056
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 1.75 1.7577
เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

*อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จะปรับอัตโนมัติตามยอดเงินฝาก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554

ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
ระยะเวลา/วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน หลังหักภาษี 15% อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด-สูงสุด ธนาคารพาณิชย์อื่น
(ร้อยละต่อปี/ยังไม่หักภาษี)
3 เดือน 1.75 1.4875 0.5500-1.6500
6 เดือน 2.00 1.700 0.6500-1.7000
12 เดือน
(ไม่ถึง 1 ล้านบาท)
2.10 1.7850 0.7500-1.8000
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
2.20 1.8700
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท
2.30 1.9550
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
2.40 2.0400
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 2.50 2.1250
เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ
สมาชิก
(เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558)
5.00 ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ...
4.75 42.00 2.755
4.00 30.00 2.800
3.00 5.00 2.850
สหกรณ์อื่น
(เริ่มตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2562)
ประเภทเงินกู้ กำหนดชำระคืน (เดือน) อัพตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละต่อปี)
ระยะสั้น 12 3.75
ระยะกลาง 36 4.00
ระยะยาว 60 4.20
วงเงินกู้ไม่เกิน 900 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กำหนด

 

อัตราเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน
ปี พ.ศ. ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
เงินปันผล 6.10 5.50 5.80 5.34 5.20
เงินเฉลี่ยคืน 48.00 45.00 50.00 50.00 *50.00

*เงินปีคืน ปี 2561 ร้อยละ 50.00 ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.00 คงเหลืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิร้อยละ 2.50 ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อัตราอื่นเป็นไปตามสัญญา