(9 มิถุนายน 2558) วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ