เอกสารประกอบคำขอกู้เงินกู้สามัญ

เอกสารประกอบคำขอกู้เงินกู้สามัญ

เอกสาร ผู้กู้

                   – (สำเนา)บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง (เท่านั้น)

                   – ใบแจ้งยอดเงินเดือน และ/หรือ  E-Slip ฉบับเดือนล่าสุด

                   – หนังสือยินยอมคู่สมรส (กรณีที่สมาชิกผู้กู้มีคู่สมรส)

เอกสาร ผู้ค้ำ

                   – (สำเนา)บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง (เท่านั้น)

หลักเกณฑ์ใหม่  (ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่)

>>> เริ่ม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป