สัมมนาวิชาการ 2560 (กรุงเทพฯ)

notice_icon เอกสาร”การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0″ โดย ดร.พรเพ็ญ สดศรีชัย

notice_icon เอกสาร “การควบคุมภายในและการลงทุนของสหกรณ์” โดย นางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่

notice_icon เอกสาร “การเตรียมความพร้อมกับพ.ร.บ.สหกรณ์ที่แก้ไขใหม่” โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม