กำไรสุทธิประจำปี


ข้อ 64 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้งบบัญชี โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าเสื่อมราคาแห่งสินทรัพย์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี ให้จัดสรร
เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่
อาจจัดสรรได้ดังต่อไปนี้้

  1. เงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎกระทรวง กำหนดแห่งค่าหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกแต่ละคนโดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา
   อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล [ตาม ( 4 ) ข้างล่างนี้] จ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลตามหุ้นทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับ
   ปีนั้น ๆ ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวแล้ว ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อ สหกรณ์ในวันใด มีระยะเวลานับเป็นหน่วยวัน สำหรับคำนวณเงินปันผล ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นปีทางบัญชี
  2. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิก นั้น ๆ ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด
   ชำระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) ในปีใดมิได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น
  3. เป็นโบนัสแก่กรรมการดำเนินการ กรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
  4. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจำนวนถึงร้อยละแปดแห่ง
   ทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม ( 1 ) ข้างบนนี้
  5. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ ให้สหกรณ์สะสมไว้สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป
   หรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรือสาธารณ ประโยชน์ หรือการกุศล ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
  6. ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ทุนอุดหนุนการศึกษานี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจ่ายได้ตาม
   กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
  7. ทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ให้คณะกรรมการดำเนิน การพิจารณาจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
  8. กำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น
[ข้อบังคับ]

สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2218 0555-60 โทรสาร 0-2611 7411 http://www.sav.co-op.chula.ac.th
e:mail sav.coop@chula.ac.th , chulasavcoop@gmail.com