1. การสมัครสมาชิกสามัญ
 2. การสมัครสมาชิกสมทบ
 3. การออกจากการเป็นสมาชิก
บริการรับเงินฝาก
  เงินฝากออมทรัพย์
  เงินฝากประจำ
บริการให้เงินกู้

   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

   เงินกู้สามัญ
   เงินกู้พิเศษ
   ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
   เงินกู้ พนง. มหาวิทยาลัย
   เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
บริการผ่านธ.กรุงศรีอยุธยา
   Krungsri ATM
   Krungsri Online
 

 
                         การสมัครสมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ    คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
      2.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
      3.  เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนประจำหรือเป็น
           พนักงานมหาวิทยาลัย หรือเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นสังกัด
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
      4.  เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี
      5.  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

     ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      1. ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิกสหกรณ์
          ออมทรัพย์จุฬาฯ ดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัคร
 2. หนังสือยินยอมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหักเงิน 
 3. หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. ต้องมีสมาชิกคนหนึ่งเซ็นรับรอง

  ***ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย***

  1.  หนังสือรับรองและยินยอมหักเงินนำส่ง ให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
       จากหน่วยงานต้นสังกัด
  2. สำเนาคำสั่งบรรจุเป็นพนักงาน และสำเนาสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

     2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา
     3. กรอกใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากและขอใช้บริการบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร
         กรุง ศรีอยุธยา (มหาชน) จำกัดซึ่งจะใช้เป็นบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์
         ออมทรัพย์
จุฬา ด้วย

         1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
             ซึ่งเงินจำนวนนี้จะหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่ายในเดือนที่ได้รับ
             เข้าเป็นสมาชิก
         2. ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯได้ทุกวันทำการของเดือนนั้น ๆ
             และจะได้รับการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกในเดือน ถัดไป


      

       
       ส่วนผู้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว

          สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะรับเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้อีกเพียงครั้งเดียว ซึ่งต้องลาออก
          ครบ 2 ปี และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครใหม่คนละ 1,000 บาท
       บัตรประจำตัวสมาชิก
         เมื่อคณะกรรมการดำเนินการฯพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
         จะจัด ทำบัตรประจำตัวสมาชิกให้ เพื่อใช้แสดงตัวทุกครั้งที่ติดต่อกับสหกรณ์
       ออมทรัพย์
โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรฯ ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (มหาชน) จากัด
         สาขาย่อยจุฬาลงกรณ์ 42 (อาคารยูเซ็นเตอร์)หลังจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ
         อนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก 1 เดือน
สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2218 0555-60 โทรสาร 0-2611 7411 http://www.sav.co-op.chula.ac.th
e:mail sav.coop@chula.ac.th , chulasavcoop@gmail.com