บริการรับเงินฝาก
  เงินฝากออมทรัพย์
  เงินฝากประจำ
บริการให้เงินกู้
   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
   เงินกู้สามัญ
   เงินกู้พิเศษ
   ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
   เงินกู้ พนง.มหาวิทยาลัย
   เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
บริการผ่านธ.กรุงศรีอยุธยา
   Krungsri ATM
  Krungsri Online
ประกาศ สัมมนาสมาชิก 2 รุ่น
ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี
รายชื่อสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาสมาชิก

รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด http:// www.savings.chula.ac.th *** email : sav.coop@chula.ac.th *** โปรดทราบ *** ชำระหนี้งวดแรกในเดือนที่รับเงินกู้ สมาชิกต้องกันยอดเงิน หรือนำเงินเข้าบัญชีให้หักชำระหนี้ ได้ทันภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือน *** สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด มิได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น*** ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 64(2)*** สมาชิกที่มีความประสงค์กู้เงินสหกรณ์ฯ โดยใช้หุ้นค้ำประกัน โปรดเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงิน ดังนี้ • (สำเนา)บัตรประชาชน • (สำเนา)ทะเบียนบ้าน • (สำเนา)ใบแจ้งยอดเงินเดือนจากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถติดต่อใช้บริการกู้เงินได้ทุกวันทำการ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สำนักงาน อาคารจามจุรี 9 เวลา 08.30-15.30 น. (ยื่นกู้ด้วยตนเองเท่านั้น) *** ทำไมจึงไม่ควรผิดนัดชำระหนี้??? เพราะตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) ในปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น *** แจ้งย้ายสังกัดกับสหกรณ์ฯ เพื่อไม่ให้ขาดสมาชิกภาพ สมาชิกที่ลาออกจากงานสังกัดเดิม แล้วย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานใหม่ในสังกัดจุฬาฯ โดยมีระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่เกิน 1 วันทำการ ให้สมาชิกทำบันทึกข้อความแจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก่อนวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานของสังกัดเดิม โดยแนบใบลาออกจากสังกัดเดิม และหลักฐาน เช่น สัญญาจ้าง คำสั่งจ้างจากสังกัดใหม่มาประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อคงสมาชิกภาพ *** การแก้ไขประวัติส่วนตัว การเปลี่ยนคำนำหน้า ยศ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ นามสกุล ย้ายสังกัด ย้ายที่อยู่ ฯลฯ สามารถแก้ไขได้โดยการทำบันทึก(ตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์) พร้อมแนบหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ส่งได้ที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ทุกสาขา ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลง*** โปรดทราบ...สมาชิกสามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ ได้รวดเร็วขึ้นเพียงโทรหมายเลข 0-2218-0555 แล้วฝากข้อความเสียงไว้ในระบบตอบรับอัตโนมัติ โดย...วันทำการ กด 9 หลังข้อความตอบรับ...วันหยุด กด 2 หลังข้อความตอบรับ ...และยืนยันการส่งข้อความ เท่านี้!!! สหกรณ์ฯจะดำเนินการตามความประสงค์ หรือติดต่อกลับสมาชิกตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้
 
ตารางชำระหนี้ สามัญ,พิเศษ
 

 
 
รายงานกิจการประจำปี 2555
 
 
 
 
web counter html code
 
 
     
   
  บริการทำสมุดรายงานเงืนฝากรูปแบบใหม่ คลิ๊กก  
     
   
   
 
 
 

อัตราดอกเบี้ย
    


ออมทรัพย์
1.25%-1.75%

เงินฝากประจำ

3.25%-4.00%

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
3.70%-4.00%เงินกู้สมาชิก
5.00%
เงินกู้สหกรณ์อื่น
5.50%

 


อัตราเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนปี 2555เงินปันผล 6.01%
เงินเฉลี่ยคืน  33.00%

 
 
ค้นหา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวม link ธนาคาร
รวม link หนังสือพิมพ์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ TOT
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาราคาประเมินที่ดิน
ดิกชันนารีThai <=> English
ราชบัณฑิตยสถาน
สารานุกรมเสรี
แผนที่ประเทศไทย
การเดินทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การบินไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ตารางเดินรถ บขส.
ไหว้พระ ๙ วัด กับ ขสมก.
ส่วนราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
รัฐบาลไทย
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสรรพากร
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ
(กบข)
กรมการค้าภายใน
เว็ปไซต์สหกรณ์อื่น
สันนิบาตสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
มีต่อครับ 


สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2218 0555-60 โทรสาร 0-2611 7411 http://www.savings.chula.ac.th
e:mail sav.coop@chula.ac.th , chulasavcoop@gmail.com