สวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับ


สวัสดิการต่าง ๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกดังนี้

 

ที่

สวัสดิการ

ภายในกำหนด/วัน

จำนวนเงิน/บาท

เอกสารประกอบ

1.

เงินอุดหนุนการศึกษา
ของบุตรสมาชิกมี

1.1   ทุนส่งเสริมการศึกษา
ครอบครัวละ 1 ทุน1.2   ทุนเรียนดี
ประมาณเดือนเมษายน
ประมาณ เดือนมิถุนายน
ตามประกาศ ของสหกรณ์
ตามประกาศของสหกรณ์

 

1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
2. หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
3. ใบแจ้งยอด เงินเดือน
4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตร


1. ใบรายงานผลการศึกษาซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี
2. หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของบุตร

2.

เงินสงเคราะห์สมาชิก
ประสบอุทกภัย วาตภัย
และอัคคีภัย

ภายใน 30 วัน นับ
ตั้งแต่ วันที่ประสบภัย


เจ้าบ้านหรือคู่สมรสของ
เจ้าบ้านได้ไม่เกิน
15,000 บาท

ผู้อาศัยได้ ไม่เกิน 7,500 บาท ทั้งนี้ ตามสัดส่วน ความเสียหาย


1. หนังสือรับรองประสบภัยของส่วนราชการ
2. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่ประสบภัย
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่เขตรับรอง

 

3.

เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

ภายใน 120 วัน นับ
ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ

ตั้งแต่ 2,000 ถึง
35,000บาท

1. คำสั่งลาออกจากราชการ

4.

1.1 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ

1.2 เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ การศพ (ต่อ)

               

ภายใน 180 วัน
นับจากวันเสียชีวิต

สมาชิกไม่เกิน
400,000 บาท
คู่สมรสถึงแก่กรรมได้  1/2   
บุตรถึงแก่กรรม ได้ 1/2


1. สำเนาใบมรณบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรปะจำตัวประชาชน

ผู้รับโอนประโยชน์
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนสมรส


 

2. เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประสบอุบัติเหตุ

ไม่เกิน 400,000 บาท

สิทธิเฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้น

 

3. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสายตา

ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันประสบอุบัติเหตุ

ไม่เกิน 400,000 บาท

สิทธิเฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้น

 

4. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ภายใน 180 วัน และการ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นเป็น
ไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า12เดือน

ไม่เกิน 400,000 บาท

สิทธิเฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้น

5.

เงินสวัสดิการเพื่อ
เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

อายุครบ 61 ปีขึ้นไป

ปีละ 6,000 บาท


1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
    สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก


6.

เงินสวัสดิการสมาชิก
เพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล

ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ออกจากสถานพยาบาล

คืนละ 200 บาท ไม่เกิน
2,000 บาท


1. หลักฐานจากสถานพยาบาลรับรอง
    เป็นคนไข้ในไม่น้อยกว่า 3 คืน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    หรือบัตรประจำตัวสมาชิก


7.

เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
การสงเคราะห์ศพบิดา มารดา

ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม

5,000 บาทต่อศพ


1. สำเนาใบมรณบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    หรือบัตรประจำตัวสมาชิก
4. สำเนาทะเบียนสมรส
    (กรณีเปลี่ยนนามสกุล)


8.

เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการ
การสำเร็จการศึกษา

 

1,000 บาท ต่อครั้ง


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา/
    สำเนาปริญญาบัตร(นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)


9.

เงินสวัสดิการสมาชิก
เพื่อการมงคลสมรส

ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนสมรส

1,000 บาท เพียงครั้งเดียว


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
    บัตรประจำตัวสมาชิก
2. สำเนาทะเบียนสมรส(นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)


10

เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

ภายใน 120 วัน
นับตั้งแต่วันคลอด

1,000 บาทต่อครั้ง


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
    บัตรประจำตัวสมาชิก
2. ทะเบียนสมรสสูติบัตร
   (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)


11

เงินสวัสดิการสมาชิก
สำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด

อายุครบ 50 ปี แต่ไม่ถึง
51 ปีบริบูรณ์

3,000 บาทเพียงครั้งเดียว


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ 
    บัตรประจำตัวสมาชิก
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)


12

เงินสวัสดิการสมาชิก
เพื่อการอุปสมบท

ภายใน 30 วัน นับจาก
วันลาสิกขาบท

1,000 บาทเพียงครั้งเดียว


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
    บัตรประจำตัวสมาชิก  
2. สำเนาใบสทุธิหรือสำเนาหลักฐาน
    อื่นที่แสดงว่าอุปสมบทจริง


13

เงินสวัสดิการสมาชิก
เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์

ภายใน

1,000 บาท เพียงครั้งเดียว


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    หรือบัตรประจำตัวสมาชิก
2. ทะเบียนสมรสสูติบัตร
   (นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)14


เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม

 

 

เงินสวัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
(ต่อ)ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
สิ้นสุดการอบรมหรือการปฏิบัติธรรม

 

1. สำเนาหนังสือรับรองการปฏิบัติธรรม     หรือวุฒิบัตรจากวัด หรือสำนักปฏิบัติธรรม     ระบุการปฏิบัติธรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน 4 คืน 

2. หนังสืออนุญาตเข้ารับการอบรมกาปฏิบัติธรรม     หรือสำเนาใบลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

   [คู่มือ]

สงวนลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2218 0555-60 โทรสาร 0-2611 7411 http://www.sav.co-op.chula.ac.th
e:mail sav.coop@chula.ac.th , chulasavcoop@gmail.com